Denominació:

Certificat de formació bàsica en protecció marítima

Durada: 12 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

  • Conscient de la importància de la protecció, correctament determinar les principals normes de protecció i mantenir una comunicació clara i intel·ligible en l'àmbit de la seva responsabilitat de supervisió.

  • Utilitzat els principals sistemes i equips de protecció existents en determinats vaixells: sistema operatiu, manteniment; així com utilitzar-los com a sistemes d'avís.

Requisits d’accés:

  • No té requisits acadèmics

  • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica.

  • Ser major de 16 anys

Espai formatiu:

  • Aula polivalent

Destinataris:

Tots els tripulants dels vaixells mercants obligats a disposar del Certificat de Protecció dels Bucs i de les Instal·lacions Portuàries i que no disposin del Certificat de Oficial de Protecció del Buc.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs establert a l’Annex I, que desenvolupa les normes de competència dels paràgrafs 1 a 4 i 6 a 8 de la Secció A-VI/6 del Codi de Formació.

 

          Cofinaat EU-MEyFP         Erasmus 5