Abans de matricular-te en els cicles de grau mitjà o de grau superior és important que sàpigues :

Són títols acadèmics associats fonamentalment a professions regulades per la Direcció General de la Marina Mercant, i que han de complir les exigències dels convenis internacionals de formació. Aquestes professions s'exerceixen embarcant en vaixells mercants, de pesca o d'esbarjo, per tant requereixen vocació marítima.

El títol que obtindràs és un títol acadèmic. Per obtenir el títol professional hauràs de completar uns dies de mar.

Els cursos són presencials. L'horari de les classes en el curs és pels matins de 8h a 15 hores, excepte els divendres que les classes finalitzen a les 13:15 hores.

Per embarcar, abans del mòdul de pràctiques FCT, cal passar un reconeixement mèdic. També cal saber nedar.

És convenient tenir una bona base de matemàtiques i anglès en els estudis previs realitzats com a requisit per accedir als cicles (ESO o Batxillerat en funció del cicle).

La modalitat de formació és presencial i modular, la qual cosa significa que:

- L'alumne perd el dret a avaluació contínua d'un mòdul quan acumula el 20% de faltes d'assistència, siguin o no justificades.

- Els alumnes que han perdut el dret a avaluació contínua poden seguir venint a classe i participant de totes les activitats formatives, inclosos els exàmens parcials, però la nota final del curs serà l'obtinguda en exàmens finals.

- L'alumne pot ser baixa d'ofici d'un mòdul si acumula un 10% de faltes d'assistència consecutives, o un 15 % no consecutives. A efectes de baixa d'ofici només computaran les faltes no justificades.

- Els alumnes que causin baixa d'ofici i vulguin tornar-se a matricular, hauran de presentar-se una altra vegada  al procés d'admissió, és a dir , no se'ls reservarà plaça com a repetidors .
 Per altra banda, el nombre màxim de convocatòries per mòdul és de dues presencials i dues no presencials.

- Dins de cada cicle formatiu estan integrats els continguts dels següents certificats o títols:

Cicle superior de Transport marítim i pesca d'altura:

         o Formació bàsica
         o Títol de Mariner de Pont
         o ARPA
         o Embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids
         o Vaixell de passatge
         o Operador general de GMDSS

Cicle de grau mitjà d'operació i control de màquines i serveis auxiliars del vaixell:

o Formació bàsica.
o Títol de Mariner de Màquines.

 Per a l’obtenció dels esmentats certificats o títols serà necessàri:

   -   La superació del modul o moduls corresponents.

   -   Aprovar la prova especifica corresponent a cada un dels certificats o titols.

Horaris

SECRETARIA

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

DIRECCIÓ

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

ORIENTACIÓ

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Instal·lacions

                     es cofinanciado por la union europea pos