L'objectiu del departament és assessorar el procés educatiu per potenciar el desenvolupament de les competències dels alumnes mitjançant activitats d'orientació personal, escolar i professional. Les actuacions s'organitzen en tres blocs :

Orientació personal, acadèmica i professional

 - 

Promoure l'educació integral.

 -     

Col·laborar amb els tutors i els pares en l'orientació acadèmica i professional dels alumnes , afavorint la seva maduresa vocacional i els seus processos de decisió.

 -   Proporcionar informació sobre el món laboral i les diferents opcions acadèmiques i professionals.
  Atenció personal a alumnes , pares i professors.

 Acció Tutorial

 -  

Orientació i Coordinació amb els tutors del centre a l'hora de programar, elaborar i desenvolupar l'activitat tutorial.

 -     

Orientar els alumnes de forma individual o col·lectiva sobre els diferents aspectes del procés educatiu i de l'entorn laboral.

Suport al Procés d'Ensenyament-Aprenentatge

 -     

Col·laboració amb els tutors i professors per prevenir i detectar dificultats educatives i/o problemes d'aprenentatge o comportament i intervenció per intentar posar remei aquestes dificultats.

 -    

Orientar i coordinar alumnes, tutors i pares per superar situacions o dificultats.

 -   Col·laboració amb els professors en l'atenció als alumnes amb dificultats d'aprenentatge i comportament. 
 -   Atenció a la diversitat: atenció a alumnes amb necessitats específiques académiques o d'integració escolar i social. 
 -  Elaboració d'informes tècnics.

 

Horaris

SECRETARIA

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

DIRECCIÓ

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

ORIENTACIÓ

Dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Instal·lacions

                     es cofinanciado por la union europea pos