El centre integrat de formació professional nauticopesquera (CIFPNP), es va crear mitjançant l'annex del Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb la Disposició addicional tercera del Decret 96/2010, l'antiga Escola de formació professional nauticopesquera es va transformar en l'actual Centre integrat de formació professional nauticopesquera.

El CIFPNP a més d'estar autoritzat per a impartir formació professional referida al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i que condueixen a l'obtenció de títols de formació professional i certificats de professionalitat, també està homologat per impartir formació específica exigida pel regulador de les professions marítimes que no forma part de la formació reconeguda dins el mac del Catàleg nacional de qualificacions.

Al centre impartim regularment el cicle formatiu de Grau Superior de Transport marítim i pesca d'altura el cicle formatiu de Grau mitjà de Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions, són requisit indispensable per obtenir els títols professionals de Patró d'Altura i el de Mecànic Naval respectivament, aquests títols professionals son expedits per la Direcció General de la Marina Mercant i estan regulats i reconeguts internacionalment.

 

                     es cofinanciado por la union europea pos